วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองช่าง
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


 
 

 
 
 
 


 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ....
 
 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20/8/2019)  
กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 4 ตำบลสระพัง  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (9/8/2019)  
กองคล้ง เทศบาลตำบลเขาย้อย สำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลบางเค็ม  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2562 (18/6/2019)  
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาย้อยได้เชิญ นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด  อ่านต่อ..
 

 
 ติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (18/6/2019)  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำที่มีปัญหาเน่าเสียในชุมชน จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้ 1.คลองหลุมยืม หน้าโรงเรียนวัดท้ายตลาด 2.คลองปิยะ ข้างโรงเรียนวัดท้ายตลาด 3.บ่อห้วยสมอ ชุมชนหนองส้ม 4.คลองหลุมยืม ช่วงที่รับน้ำจากบ่อห้วยสมอ 5.สระน้ำ หลัง รพ.สต.สระพัง และได้ตั้งเวลา เปิด - ปิด ควบคุมการทำงานของกังกันวันละ 4 ช่วงเวลา ช่วงละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ 1.เปิดทำงานเวลา 08.00   อ่านต่อ..
 

 
 รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 (18/6/2019)  
  เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ รพ.สต.ทับคาง,รพ.สต.บ้านห้วย,รพ.สต.สระพัง,รพ.สต.บางเค็ม และจิตอาสา อสม.ตำบลบางเค็ม รวมพลังช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2562 
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาย้อยได้เชิญ นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด  อ่านต่อ..
 

 
 ติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำที่มีปัญหาเน่าเสียในชุมชน จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้ 1.คลองหลุมยืม หน้าโรงเรียนวัดท้ายตลาด 2.คลองปิยะ ข้างโรงเรียนวัดท้ายตลาด 3.บ่อห้วยสมอ ชุมชนหนองส้ม 4.คลองหลุมยืม ช่วงที่รับน้ำจากบ่อห้วยสมอ 5.สระน้ำ หลัง รพ.สต.สระพัง และได้ตั้งเวลา เปิด - ปิด ควบคุมการทำงานของกังกันวันละ 4 ช่วงเวลา ช่วงละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ 1.เปิดทำงานเวลา 08.00  -09.00  อ่านต่อ..
 

 
 รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 
 เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ รพ.สต.ทับคาง,รพ.สต.บ้านห้วย,รพ.สต.สระพัง,รพ.สต.บางเค็ม และจิตอาสา อสม.ตำบลบางเค็ม รวมพลังช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาย้อย วันที่ 4 มิ.ย. 62  อ่านต่อ..
 

 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 62  อ่านต่อ..
 

 
 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยมีกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู๋ชุมชน 
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสู่ชุมชน ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ 
เทศบาลตำบลเขาย้อยได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ ประจำปี 2562 เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันกับผู้อื่นและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 

 
 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่15 ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาย้อย และอำเภอเขาย้อย ได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นประจำปี2562 เมื่อวันอังคารที 29 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุศิริชัย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
 

ดูทั้งหมด.. 
 งานก่อสร้างถนน/ลงหินคลุก... 
 งานก่อสร้างสะพาน/ขุดลอกคู... 
 งานขยายเขตไฟฟ้า/ประปา... 
ดูทั้งหมด..  
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  มาตรฐานการให้บริการของเทศบาล
  หน่วยงานภาครัฐ

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน
  เพจเทศบาลตำบลเขาย้อย
  Facebook เทศบาลตำบลเขาย้อย