วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  โครงสร้างพื้นฐาน
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  ข่าวและประกาศ
  ด้านสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  ประมวลภาพเทศบาล
  สถานที่สำคัญ / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้า OTOP
  อาเซียน Asean
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

 
 

 
 
 
 


 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานรางวัล สิงห์ทอง (สาขานักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี 2559) ให้กับ นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2559
นางอรอนงค์ ศิริชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย ประชาชน คณะทหารกองทัพบกภาคที่ ๑ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลและชุมชน ในการลอกวัชพืชในลำคลอง หมู่ ๖ ตำบลเขาย้อย
นางอรอนงค์ ศิริชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง “แผ่นดินของพ่อ”
นางอรอนงค์ ศิริชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วิ่งสามัคคี ๔ ตำบล ตอน ครั้งหนึ่งในชีวิติพิชิตเพื่อพ่อ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่จำกัดอายุและเพศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย
นางอรอนงค์ ศิริชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ "เทศบาลคืนความสุขให้ประชาชน"ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภายในงานจัดกิจกรรมบริการประชาชน อาทิ ให้คำปรึกษา รับคำร้อง บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ การแข่งขันประกวดร้องเพลง
นางอรอนงค์ ศิริชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ขอพรจากผู้สูงอายุ และร่วมสงฆ์น้ำพระ ๔ ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหาร และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมพัฒนาชุมชน บริเวณถนนทางลอดโรงสีโพธิ์แก้ว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ จังหวัดเพชรบุรี จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย จากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับป้องกันจังหวัดเพชรบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ดูทั้งหมด.. 
 
 การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด 4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง 5.รางวัลชมเชย  อ่านต่อ..
 
 
 กิจกรรม Big Cleaning Day เขาย้อยสะอาด 
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day "เขาย้อยสะอาด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่9 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอเขาย้อยให้การต้อนรับในกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบรางวัลให้กับชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี  อ่านต่อ..
 
 
 ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลเขาย้อยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยร่วมกับ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านดอนทรายร่วมใจ 2.ชุมชนบ้านหนองแหน 3.ชุมชนบ้านท่าหอย 4.ชุมชนบ้านเขาย้อย หมุ่ 1 พัฒนา 5.ชุมชนบ้านห้วยแก้ว 6.ชุมชนบ้านน้อยพัฒนา 7.ชุมชนบ้านสะพัง 8.ชุมชนบ้านสระพังร่วมใจ 9.ชุมชนบ้านกล้วยสามัคคี และ 10.ชุมชนบ้านหนองบัว
 
ดูทั้งหมด.. 
 
 
 โครงการปลูกดาวเรืองถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมโครงการปลูกดาวเรืองถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล  อ่านต่อ..
 

 
 ทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทราย - เขาย้อย 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ร่วมกับผู้ปกครอง และประชาชน จัดพิธีทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทราย – เขาย้อย  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2560  อ่านต่อ..
 

 
 ถวายเทียนพรรษา 
 นางอรอนงค์  ศิริชัย  นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  ร่วมกับสถานศึกษา และชุมชน จัดถวายเทียนพรรษา  12 วัดในเขตเทศบาล  อ่านต่อ..
 

ดูทั้งหมด.. 
 


นางอรอนงค์   ศิริชัย
นายกเทศมนตรี
  ปฏิทินกิจกรรม
  หน่วยงานภาครัฐ

 

 

  ลิงค์เพื่อนบ้าน