รายการคำถามโหวต 
1  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (36)
2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (53)
3  การรายงานผลการดำเนินงาน (34)
4  ความโปร่งใสในการดำเนินงาน (57)
5  การดำเนินงานเป็นไปตามวันเวลา (2)
6  การแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงาน (91)
7  ตอบสนองความต้องการของประชาชน (10)
8  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (1)
9  การบริหารงานของนายกเทศมนตรี (76)
10  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (115)
11  การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา (0)
ทั้งหมด   11 รายการ   [ 1 ]