วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   ประมวลภาพเทศบาล  
   2/5          
 
  โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 โดยมีผู้ประกอบการค้าอาหารในโรงเรียน โรงงาน และร้านค้าต่างๆในเทศบาลตำบลเขาย้อย เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร" โดยนางสาวณัฐพร เพชรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร .... ในการนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ด้วยค่ะ

 
 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 4 ตำบลสระพัง อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  20/8/2562  จาก :  14.207.69.xxx 

 
  โครงการสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองคล้ง เทศบาลตำบลเขาย้อย สำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลบางเค็ม อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  9/8/2562  จาก :  183.88.30.xxx 

 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2562
 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาย้อยได้เชิญ นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  ติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำที่มีปัญหาเน่าเสียในชุมชน จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.คลองหลุมยืม หน้าโรงเรียนวัดท้ายตลาด
2.คลองปิยะ ข้างโรงเรียนวัดท้ายตลาด
3.บ่อห้วยสมอ ชุมชนหนองส้ม
4.คลองหลุมยืม ช่วงที่รับน้ำจากบ่อห้วยสมอ
5.สระน้ำ หลัง รพ.สต.สระพัง
และได้ตั้งเวลา เปิด - ปิด ควบคุมการทำงานของกังกันวันละ 4 ช่วงเวลา ช่วงละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
1.เปิดทำงานเวลา 08.00  -09.00 น.
2.เปิดทำงานเวลา 11.00 - 12.00 น.
3.เปิดทำงานเวลา 14.00 - 15.00 น.
4.เปิดทำงานเวลา 17.00 - 18.00 น. อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
  เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ รพ.สต.ทับคาง,รพ.สต.บ้านห้วย,รพ.สต.สระพัง,รพ.สต.บางเค็ม และจิตอาสา อสม.ตำบลบางเค็ม รวมพลังช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ประพฤมิชอบ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประชาชน ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ประพฤมิชอบ และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดห้วยหลวง
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  21/5/2562  จาก :  1.0.209.xxx 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิการปฎิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิการปฎิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดห้วยหลวง ในหลักสูตร อบรมวิชากฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล หัวข้อ"แบบไหนเรียกว่าละเมิด" หัวข้อ"วินัยร้ายกว่าที่คิด" หัวข้อ"พรบ.เทศบาลใหม่" โดย ปลัดเทศบาล และนิติกร เป็นวิทยากร "สัมมนาปัญหาในการทำงาน" และกิจกรรมกลุ่ม
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  21/5/2562  จาก :  1.10.136.xxx 

 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดห้วยหลวง ในหลักสูตร อบรมอบรมปฏิบัติธรรม และฟังธรรมะบรรยาย อบรมวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ "Healthy & Herb" โดย วิทยากรจาก กศน.เขาย้อย อบรมวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ "Body & Mind " โดย วิทยากร อสม.ชุมชน กิจกรรมนันทนาการ บำเพ็ญประโยชน์ "พัฒนาวัด และสวนฉันเกิดในรัชกาลที่ 9" อบรมวิชาส่งเสริมคุณธรรม ธรรมะบรรยาย หัวข้อ "ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม" โดย พระวิทยากร จากวัดมหาธาตุวรวิหาร ฟังบรรยาย "พรบ.จริยธรรมใหม่ โดยปลัดเทศบาล
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  21/5/2562  จาก :  1.10.136.xxx 

 
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน” โดยอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  14/5/2562  จาก :  1.10.136.xxx