วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    บุคลากร  กองคลัง  
 

 
 
นางสาวเนติรัตน์   รักสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 

นางสาวระเบียบ  บุญส่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวนภัสกร   สุวรรณคลี่
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

นางสาวอุทัย  เพชรพราย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวเอมวลี  ยั่งยืน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
นางชัชรีย์  จุลพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
นางอนงค์  จิณณฉัตร
พนักงานพัสดุ
 
 
นายไพรัตน์  พ่วงทอง
คนงานสำรวจข้อมูล
 
นางสาวอัญชลี  ชูชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นางสาวสุชาวดี  เชื่อมชิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นายธนกฤต  สุขสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี