วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองช่าง
  งานตรวจสอบภายใน
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    บุคลากร  กองช่าง  
 

 
 

นายเกียรติศักดิ์   สังข์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีระ  ซื่อตรง
วิศวกรโยธา

นายอาทิตย์ เถื่อนกลิ่น
นายช่างโยธา

นางสาวพนัชกร  บึงไพศาลสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรัญญา กอบกุลธนชัย
พนักงานพิมพ์ดีด

นายบุรินทร์ รุ่งไหรัญ
ช่างเขต เขาย้อย

ว่าที่ร้อยตรีจักรภพ วงษ์โคต
ช่างเขต เขาย้อย

นายอลงกรณ์ คเชนทร
ช่างเขต สระพัง
   

นายสมพร  บุญธรรม
ช่างไม้

นายไชยา  นิสพันธ์
ช่างปูน

นายสมบัติ  บุญธรรม
ช่างไฟฟ้า

นายรุ่ง  ลี้ฮกเส็ง
ช่างไฟฟ้า

นายพากร  อินเม้
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายเอกรัฐ  เถาว์น้อย
พนักงานขับรถเครนไฟฟ้า

 

นายประพันธ์  เทพพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเสนาะ  คุ้มน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเอนก  บุญทวี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเริง  พหุพันธ์
พนักงานขับรถ

นายปัญญา  คเชนทร
คนสวน


นายภาณุุพิชญ์  ปิยนุสรณ์
คนงานทั่วไป

นายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
คนงานทั่วไป

นางสาวนฤมล  ศรีสอาด
ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล