วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    บุคลากร  กองช่าง  
 

 
 

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธีระ  ซื่อตรง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

นายพิชญ เพชรโยธิน
นายช่างโยธา

นางสาวพนัชกร  บึงไพศาลสมบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศรัญญา กอบกุลธนชัย
พนักงานพิมพ์ดีด

นายบุรินทร์ รุ่งไหรัญ
ช่างเขต เขาย้อย

นายวิทวัฒน์ คุ้มน้อย
ช่างเขต เขาย้อย

นายอลงกรณ์ คเชนทร
ช่างเขต สระพัง
   

นายสมพร  บุญธรรม
ช่างไม้

นายไชยา  นิสพันธ์
ช่างปูน

นายสมบัติ  บุญธรรม
ช่างไฟฟ้า

นายรุ่ง  ลี้ฮกเส็ง
ช่างไฟฟ้า

นายพากร  อินเม้
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายเอกรัฐ  เถาว์น้อย
พนักงานขับรถเครนไฟฟ้า

 

นายประพันธ์  เทพพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเสนาะ  คุ้มน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเอนก  บุญทวี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเริง  พหุพันธ์
พนักงานขับรถ

นายปัญญา  คเชนทร
คนสวน


นายภาณุุพิชญ์  ปิยนุสรณ์
คนงานทั่วไป

นายอรรถพล  ศรีสุวรรณ
คนงานทั่วไป

นางสาวนฤมล  ศรีสอาด
ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล