วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    บุคลากร  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

 

นางสาวลัดดารัตน์   เพชรเฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
 

นางนฤมล  สมบัตินิมิตร
พยาบาลวิชาชีพ

นางพัฒน์นรี สมรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ

นายกิตติกร  พรรณรักษ์
นักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวรัศมี  กลิ่นนิรัญ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายณัชพล  ยั่งยืน
คนงานดูแลตลาดนัด

นางสาวนุชลีย์  ดำดี
ผูุ้ช่วยเจ้าหน้าทีสุขาภิบาล

นางนันท์นภัส  สรรประเสริฐ
ผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทีกข้อมูล
   

นายวินัย  คุ้มน้อย
คนงานประจำรถขยะ

นายนิคม  อินเม้
คนงานประจำรถขยะ

นายมานิตย์  ฤกษ์มี
คนงานประจำรถขยะ

นายปรีชา  อินพุ่ม
คนงานประจำรถขยะ

นายวันชนะ  พุ่มนวม
คนงานประจำรถขยะ

นางลัดดา  ยั่งยืน
คนงานประจำรถขยะ

นายปัญญา  พุ่มสว่าง
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป

นายสมชาย  พวงมาลัย
คนงานทั่วไป

นายนิวัฒน์  สายนาค
คนงานทั่วไป

นายสมภพ  อำนาจสัตย์
คนงานทั่วไป

นายพิทยา  เปี่ยมสิน
คนงานทั่วไป

นายคมคาย  ย้อมสี
คนงานทั่วไป

นายสายันต์  พุ่มสว่าง
คนงานทั่วไป

นายเสนาะ  ดอกบัว
คนงานทั่วไป

นายธีรพงษ์  เถาว์น้อย
คนงานทั่วไป