วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   การสำรวจแสดงความคิดเห็น  
 
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อยในภาพรวม
ประจำปี 2562
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ ชาย หญิง อายุ ปี    
การศึกษา ไม่มีวุฒิ ประถม มัธยม อนุปริญญา ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ เกษตรกร รับจ้าง ราชการ ค้าขาย แม่บ้าน
  ว่างงาน อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาย้อย
ความพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลขงโครงการ/กิจกรรม
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
5.ความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
10.ความพอใจนการบริหารงานของนายกเทศมนตรี
11.ความพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
12.ความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ