วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     
 
 
   1/2           
 
  การปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563
 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ถึง 23 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ออกดำเนินการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 จึงทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ และในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2563 จึงได้ดำเนินการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ให้แล้วเสร็จทุกชุมชน  อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  24/5/2563  จาก :  1.0.142.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ... ในการนี้ทางชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้เรียนเชิญนางจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญวิทยากรชุมชน มาสาธิตการทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วและสาธิตการทำน้ำยาซักผ้าจากธรรมชาติ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  3/2/2563  จาก :  118.175.92.xxx 

 
  กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  20/1/2563  จาก :  182.52.172.xxx 

 
  การตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปี 2563
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ดำเนินการตรวจทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสดและอาหารแปรรูปจากร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านชำ และแผงลอยจำหน่ายอาหารสด ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  20/1/2563  จาก :  182.52.172.xxx 

 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ปี 2563
 เมื่อวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในการนี้ได้เรียนเชิญ นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  20/1/2563  จาก :  182.52.172.xxx 

 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2563
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย นายถาวร บัวชู รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก โดยได้เรียนเชิญผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาย้อย 5 แห่ง จำนวน 111 คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็กและเจ้าหน้าที่ จำนวน 18 คน เข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดและเพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลเด็กเล็กที่บ้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม....และในการนี้กองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่2/2562 ร่วมด้วยค่ะ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/11/2562  จาก :  101.108.161.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่1/2563
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาน 2563 ... โดยได้รับเกียรติจากนางสาวทองเติม พรพิเนตพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเขาย้อย ได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องภาษีโรงเรือน และมีกิจกรรมนันทนาการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ....ในการนี้ ได้มีการคัดเลือกแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ (ชุดใหม่) เทศบาลตำบลเขาย้อยต้องขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/11/2562  จาก :  101.108.161.xxx 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเขาย้อย ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเขาย้อย  ณ ห้องประชุมศาลาเทศบาลตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/11/2562  จาก :  101.108.161.xxx 

 
  ตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัติโนมัติ ประจำปี 2563
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ดำเนินการตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัติโนมัติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยการดำเนินการตรวจสอบดังนี้
1.ดูความสะอาดของหัวจ่ายน้ำ
2.สังเกตสี กลิ่น หรือรส ผิดปกติหรือไม่
3.ดูความขุ่นของน้ำ ซึ่งหากมีสีขุ่นแดง แสดงถึงการปนเปื้อนโลหะหนัก
4.สถานที่ตั้งของตู้น้ำดื่ม ไม่ควรตั้งใกล้กับที่ทิ้งขยะมูลฝอย 5.ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ที่ฉลากด้วย
5.1 ข้อแนะนำการใช้
5.2 ระบุวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด
5.3 คำเตือน ต้องระบุว่า "ระวังอันตราย หากไม่ตรวสอบวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองและตรวจสอบคุณภาพน้ำ" ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น "คำเตือน" ต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 1 เซนติเมตรบนพื้นสีขาว และต้องอยู่ในลักษณะคงทนถาวรที่สามารถมองเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน.....
.....ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ค่ะ
 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  1/11/2562  จาก :  1.10.136.xxx 

 
  ตาข่ายดักขยะมูลฝอยจากท่อระบายน้ำ
 "ตาข่ายดักขยะมูลฝอยจากท่อระบายน้ำ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ได้ดำเนินการติดตั้งแล้วบริเวณบ่อห้วยสมอ ม.4 ต.สระพัง เพื่อไม่ให้ขยะไหลลงคูน้ำกระจัดกระจายจนเก็บยาก ทำให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเก็บขยะได้ง่ายขึ้น สามารถดักขยะจากท่อระบายน้ำไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำคูคลอง และเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น....ในการนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลอง เพื่อชุมชนจะได้น่าอยู่ น้ำในคูคลองใสสะอาด ต่อไปค่ะ
 
 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  1/11/2562  จาก :  1.10.136.xxx 

 
  ตรวจสถานประกอบการรายย่อย ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานเทศกิจ เทศบาลตำบลเขาย้อย ออกตรวจสถานประกอบกิจการรายย่อย ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  1/11/2562  จาก :  1.10.136.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่ 6/2562
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีการมีการแสดงหุ่นกระบอก จากคุณปาริชาติ ปิ่นแก้ว การออกกำลังในผู้สูงอายุ จากคุณวิวรรณธนี สาตร์พันธ์ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ค่ะ... อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  10/9/2562  จาก :  182.52.166.xxx 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ ปี 2562
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ โดยมีเด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 15 ปี ในแต่ละชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 78 คน โดยทางกองสาธารณสุขฯ ได้เชิญนางทีนุชา ทันวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาย้อย และคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค....ในการนี้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน รุ่นจูเนียร์ ....ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ...😃🙏 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 โดยมีผู้ประกอบการค้าอาหารในโรงเรียน โรงงาน และร้านค้าต่างๆในเทศบาลตำบลเขาย้อย เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร" โดยนางสาวณัฐพร เพชรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร .... ในการนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ด้วยค่ะ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริ ปี 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง 7 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย 📣ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะแก่ชุมชน จำนวน 23 ชุมชน🏡 ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริ ปี 2562 ...🙏ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีค่ะ😊 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  26/8/2562  จาก :  125.27.146.xxx 

 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2562
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาย้อยได้เชิญ นางลออ สิงหโชติสุขแพทย์ ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  ติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย จัดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำที่มีปัญหาเน่าเสียในชุมชน จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.คลองหลุมยืม หน้าโรงเรียนวัดท้ายตลาด
2.คลองปิยะ ข้างโรงเรียนวัดท้ายตลาด
3.บ่อห้วยสมอ ชุมชนหนองส้ม
4.คลองหลุมยืม ช่วงที่รับน้ำจากบ่อห้วยสมอ
5.สระน้ำ หลัง รพ.สต.สระพัง
และได้ตั้งเวลา เปิด - ปิด ควบคุมการทำงานของกังกันวันละ 4 ช่วงเวลา ช่วงละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
1.เปิดทำงานเวลา 08.00  -09.00 น.
2.เปิดทำงานเวลา 11.00 - 12.00 น.
3.เปิดทำงานเวลา 14.00 - 15.00 น.
4.เปิดทำงานเวลา 17.00 - 18.00 น. อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562
 เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ รพ.สต.ทับคาง,รพ.สต.บ้านห้วย,รพ.สต.สระพัง,รพ.สต.บางเค็ม และจิตอาสา อสม.ตำบลบางเค็ม รวมพลังช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอดทรายอะเบทป้องกันโรคไข้เลือดออก อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  18/6/2562  จาก :  101.51.101.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย ครั้งที่4/2562
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  17/6/2562  จาก :  125.27.190.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/3/2562  จาก :  1.20.229.xxx 

 
  การปฏิบัติการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาย้อย ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ " สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562" ขอให้ท่านที่นำสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้มารับวัคซีนตามจุดชุมชนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย** อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  25/3/2562  จาก :  1.20.229.xxx 

 
  กิจกรรมจิตอาสา
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลเขาย้อย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเค็มทุกหมู่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  บริเวณสระทอง ม.1 ต. บางเค็ม ประธานพิธีโดย นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย และนางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  13/2/2562  จาก :  125.27.235.xxx 

 
  รณรงค์ร่วมคัดแยก บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อทำอักษรเบรลล์คนพิการทางสายตา
เทศบาลตำบลเขาย้อยร่วมกับผู้ประกอบการอาหารจังหวัดเพชรบุรี รณรงค์ร่วมคัดแยก บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อทำอักษรเบรลล์คนพิการทางสายตา และอื่นๆ ที่งานพระนครคีรีเมืองเพชร อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  12/2/2562  จาก :  125.26.65.xxx 

 
  จัดทำสถานที่กำจัดขยะอินทรีย์
 เทศบาลตำบลเขาย้อย  นำโดย ท่านอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  จัดทำสถานที่กำจัดขยะอินทรีย์  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย  และที่ว่าการอำเภอเขาย้อย  วันที่ 9-10 มกราคม 2562 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  31/1/2562  จาก :  182.52.186.xxx 

 
  ประชุมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร
 เทศบาล ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารทต.เขาย้อย จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจ.เพชรบุรีสัญจร วันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ร.ร.วัดท้ายตลาด อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  31/1/2562  จาก :  182.52.186.xxx 

 
  โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562
 เทศบาลตำบลเขาย้อย นำโดย ท่านอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี ตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเขาย้อยร่วมตรรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  31/1/2562  จาก :  182.52.186.xxx 

 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2562 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเอส์แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงอันตรายของโรค เพื่อลดอัตราการติดเชื้อจากโรค อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  30/1/2562  จาก :  182.52.172.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 นายวันชัย  แต่งศรี  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย  เปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่  17 มกราคม 2562   ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย  กิจกรรมประกอบด้วย ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  30/1/2562  จาก :  1.20.229.xxx 

 
  โครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย
 นางอรอนงค์  ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาย้อย เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2560 ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน สวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายความรู้เรื่องการป้องกันโรคในผุู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เป็นต้น

 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  11/1/2561  จาก :  118.172.21.xxx 

 
  การประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "วันนี้ชนะระดับเขต ระดับประเทศคงไม่ไกล" และมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับจังหวัด  ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย โดยนางอรอนงค์ ศิริชัย นากยกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เป็นผู้รับมอบ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอท่ายาง
3.ราง
วัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านลาด
4.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
5.รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแก่งกระจาน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


 อ่านต่อ
 
โดย  Chonrawan  วันที่ :  5/10/2560  จาก :  118.172.158.xxx