วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
จำนวนหัวข้อย่อย
นโยบายความโปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน  
ประมวลจริยธรรม คุณธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อย  
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ระเบียบเทศบาลตำบลเขาย้อย ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร  
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลเขาย้อย  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก  
แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561