วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  โครงสร้างการบริหาร
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเขาย้อย
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก    หลักการมีส่วนร่วม   การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น  
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาย้อย
เทศบาลตำบลเขาย้อยเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดกลาง มีอาณาเขตการปกครอง ๒๔ ชุมชน ๒๑ หมู่บ้าน สภาพทั่วไปในเขตพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเกิดความหลากหลายของวิถีการดำรงชีวิต สังคมและวัฒนธรรม การอาชีพ และรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานทางสังคมจากภาครัฐ จำเป็นต้องอาศัยกลไกทางการบริหารและการเมือง การปกครองเป็นส่วนเชื่อมประสานในการให้บริการจากภาครัฐสู่ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการบริหารงานของท้องถิ่นในสถานะเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับของคนในชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทของผู้บริหารมีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การปกครองท้องถิ่นในมีความเจริญ มีประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) วางระเบียบเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของเทศบาล ด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการมีส่วนร่วมอำนวยความสะดวกสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้านการคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้
*กิจกรรมการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล
*กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
*กิจกรรมในการร่วมรณรงค์ สร้างจิตสำนึก
*กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
*กิจกรรมการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
*กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
*กิจกรรมในการร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล