หลักฐานการยื่นขอ

- ใบคำร้อง (Download)

- แบบ ข.1 (Download)

- สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้าง

- สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง)

- หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (Download)

- แบบแปลนอาคาร

กรณีก่อสร้างชิดพื้นที่ข้างเคียง

- หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน และโฉนดของที่ข้างเคียง (Download)

กรณีถ้าใช้ผนังร่วมกัน

- หนังสือยินยอมก่อสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของที่ข้างเคียง (Download)

กรณีผู้ขอมอบให้ผู้อื่นยืนเอกสารแทน

- หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตร พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (Download)


ขั้นตอนการปฎิบัติ

1. เตรียมหลักฐานให้พร้อม เดินทางมายื่นคำขออนุญาต กองช่าง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย

2. เจ้าหน้าที่รับเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วน

3. ฝ่ายช่างทำการตรวจแบบ/ผังบริเวณ

4. ฝ่ายช่างออกตรวจพื้นที่ที่มีการขออนุญาตปลูกสร้าง

5. ทำการออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

6. แจ้งผู้ยื่นมารับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร พร้อมชำระเงิน