วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
  หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  ชุมชนในเขตเทศบาล
  รายงานกิจการสภา
  นโยบายและแผนงาน
  เทศบัญญัติและกฎหมาย
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  ด้านการเงิน / การคลัง
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
    
ระเบียบพัสดุ
    
รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
    
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ข่าวและประกาศ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองการศึกษา
  งานตรวจสอบภายใน
  กองช่าง
  ประมวลภาพเทศบาล
  หลักการมีส่วนร่วม
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
  มาตรการในการปฎิบัติงาน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  การสำรวจแสดงความคิดเห็น
  แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
  QR Code เทศบาลตำบลเขาย้อย  
    

    

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ
, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติชน, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์


หน้าหลัก   องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน  
จำนวนหัวข้อย่อย
แผนจัดการองค์ความรู้(KM)  
1.ความสำคัญของการบริหารจัดการการรู้  
2.หลักการของการบริหารจัดการความรู้  
3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้  
4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้  
5.กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้  
คู่มือปฎิบัติงาน Work Manual เทศบาลตำบลเขาย้อย  
*คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง  
*คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
*คู่มือการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน กองคลัง  
*คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  
*คู่มือปฏิบัติงานราชการงานสารบรรณ  
*คู่มือจัดทำแผนพัสดุ กองคลัง  
*คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล  
*คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล  
*คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
*องค์ความรู้ ศาสตร์พระราชาน้อมนำสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลเขาย้อย  
คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ.2558
 ..
 
*คู่มือการชำระภาษี  
*คู่มือการลาพนักงานเทศบาล  
*คู่มือเบี้ยยังชีพ  
*คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
*คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560  
*คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์  
*คู่มือควบคุมอาคาร  
*คู่มือ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535  
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 ..
 
 
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 ..
 
 
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 ..
 
 
คู่มือการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 ..
 
 
คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
 ..
 
 
คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
 ..
 
 
 
 
 หน้า 1/1 |«  «     »  »|  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ เทศบาลจึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ไว้ดังนี้
1. การมีเหตุผล ใฝ่การหาความรู้ เพิ่มทุนทางปัญญาโดยการ อ่าน ฟัง ถาม เขียน พูด และทำ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน
3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ
4. เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน มีหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
5. มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น
ุ6.ให้ความสำคัญตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน และเคารพผู้อื่นตาม สิทธิมนุษยชน ให้เกียรติผู้อื่น และรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น
7.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรวดเร็วในการทำงาน