พิมพ์หน้านี้

รายงานผังเมนูการใช้งาน (Site Map)

ชื่อเว็บไซต์/ชื่อโดเมนเนม: www.khaoyoi-minicip.com
 
 หน้าหลัก
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    เกี่ยวกับเทศบาลตำบลเขาย้อย
       ตราสัญลักษณ์
       สภาพทั่วไป
       สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    หน่วยงานและอำนาจหน้าที่
       สำนักปลัดเทศบาล
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
    บุคลากร
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาเทศบาล
       สำนักปลัดเทศบาล
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา
       กองสวัสดิการสังคม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ชุมชนในเขตเทศบาล
    รายงานกิจการสภา
       รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐
       รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑
    นโยบายและแผนงาน
       นโยบายผู้บริหาร
          นโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรี
       แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี
       แผนดำเนินงาน
       แผนติดตามและประเมินผล
       แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560
       แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2558 - 2560
    เทศบัญญัติและกฎหมาย
    เทศบัญญัติงบประมาณ
       เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
          เทศบัญญัติงบประมาณ 2560
             เทศบัญญํติ1
       ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
       ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
       เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
    ด้านการเงิน / การคลัง
       .
       คู่มือ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
       ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี ๒๕๖๐
       ประกาศ กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี ๒๕๖๑
       ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย เทศบาลตำบลเขาย้อย
       งบแสดงฐานะทางการเงิน เทศบาลตำบลเขาย้อย
       ประกาศ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี 2562
       แผนการใช้จ่ายเงิน
          แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๑
             ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561
             ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561
             ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
             ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561
          แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๒
             ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
             ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
       รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
       รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๑
       คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
       ระเบียบพัสดุ
       รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    ข่าวและประกาศ
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการและสังคม
       คู่มือเบี้ยยังชีพ
    กองการศึกษา
    งานตรวจสอบภายใน
       ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในท้องถิ่น
       นโยบายบริหารความเสี่ยง
       การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
    กองช่าง
       งานก่อสร้างถนน/ลงหินคลุก
       งานก่อสร้างสะพาน/ขุดลอกคูคลอง
       งานขยายเขตไฟฟ้า/ประปา
    ประมวลภาพเทศบาล
    หลักการมีส่วนร่วม
       การมีส่วนร่วมของประชาชน
          เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
       การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น
          การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น
       การส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
    ข้อมูลสถิติการให้บริการ
       สถิติการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
       สถิติการให้บริการเบี้ยยังชีพ
       สถิติการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       สถิติให้บริการการจัดเก็บรายได้
       สถิติการให้บริการประกอบกิจการ
       สถิติการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
       สถิติการให้บริการศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
    องค์กรแห่งการเรียนรู้(KM)/คู่มือประชาชน
       แผนจัดการองค์ความรู้(KM)
       1.ความสำคัญของการบริหารจัดการการรู้
       2.หลักการของการบริหารจัดการความรู้
       3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
       4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
       5.กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
       คู่มือปฎิบัติงาน Work Manual เทศบาลตำบลเขาย้อย
       *คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
       *คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       *คู่มือการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน กองคลัง
       *คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
       *คู่มือปฏิบัติงานราชการงานสารบรรณ
       *คู่มือจัดทำแผนพัสดุ กองคลัง
       *คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล
       *คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล
       *คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
       *องค์ความรู้ ศาสตร์พระราชาน้อมนำสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลเขาย้อย
       คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ.2558
          ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือประชาชน
          คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
          คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
          คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
          คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ
          คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ)
          คู่มือประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ
           คู่มือประชาชน เรื่องการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
          คู่มือประชาชน เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
          คู่มือประชาชน เรื่องการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
           คู่มือประชาชน เรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
          คู่มือประชาชน เรื่องการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
          การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
          การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
          การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
          การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
          การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
          การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
          การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
          การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
          การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
          คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน
          คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
          คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
          คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
          คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
          คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
          คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
          คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
          คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
          คู่มือสำหรับประชาชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
          คู่มือสำหรับประชาชน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
          คู่มือสำหรับประชาชน: การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
          คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
          คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
          คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
          คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
          คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
          คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       *คู่มือการชำระภาษี
       *คู่มือการลาพนักงานเทศบาล
       *คู่มือเบี้ยยังชีพ
       *คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
       *คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง 2560
       *คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์
       *คู่มือควบคุมอาคาร
       *คู่มือ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
       คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
       คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
       คู่มือการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
       คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
       คู่มือการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
       คู่มือการขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
       คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
       คู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
       คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
       คู่มือการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
       คู่มือการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
    มาตรการในการปฎิบัติงาน
       มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
       มาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
       มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       มาตรการป้องกันการรับสินบน
       มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
       มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
    คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
       นโยบายความโปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ในการบริหารงาน
       ประมวลจริยธรรม คุณธรรมเทศบาลตำบลเขาย้อย
       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
       ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
       แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
       ระเบียบเทศบาลตำบลเขาย้อย ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
       คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลเขาย้อย
       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี
       นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
       ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
       แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
       แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
       การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
       ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561
    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
       รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
       รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2560
       รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560
       รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560
       รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
       รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
       พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
       คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
       แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเขาย้อย
       สถิติให้บริการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
       ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
        ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๗
       ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙
    ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเขาย้อย
       โครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชน
       กองทุนยุติธรรมชุมชน
    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          แผนพัฒนาบุคลากร
       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
          มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
          มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๑
    การสำรวจแสดงความคิดเห็น
    แหล่งท่องเที่ยว/ OTOP /สถานที่สำคัญ
       สถานที่สำคัญ
       แหล่งท่องเที่ยว
       สินค้า OTOP
       แผนที่ท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย
 ร้องทุกข์-ร้องเรียน
 เว็บบอร์ด
 คำถามที่ถามบ่่อย
 Home
    Herbal Tea
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
    สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๖๑
    สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๖๑
 ติดต่อเทศบาล